Placeholder Loading Skip to content

Terma & Syarat Ahli Gabungan

Sila baca keseluruhan Perjanjian untuk mendapatkan gambaran lengkap keperluan undang-undang anda. Perjanjian ini mentadbir aktiviti anda sebagai Rakan Kongsi/Ejen, termasuk akses kepada Papan Pemuka Rakan Kongsi/Ejen dan mengambil bahagian dalam aktiviti yang diterangkan pada halaman Program Rakan Kongsi/Ejen. Pastikan anda sekali-sekala menyemak semula untuk mendapatkan kemas kini.


1. Pendaftaran dalam Program Rakan Kongsi/Agen Gabungan

Anda mesti melengkapkan permohonan dengan tepat untuk menjadi ahli gabungan (dan memberikan kami kemas kini masa hadapan) dan tidak menggunakan sebarang alias atau cara lain untuk menutup identiti sebenar atau maklumat hubungan anda. Selepas kami menyemak permohonan anda, kami akan memberitahu anda tentang penerimaan atau penolakan anda kepada Program Gabungan, lazimnya dalam satu (1) hari perniagaan. Kami boleh menerima atau menolak permohonan anda mengikut budi bicara kami atas sebarang sebab.

2. Kewajipan

Tertakluk kepada penerimaan kami terhadap anda sebagai ahli gabungan dan pematuhan berterusan anda terhadap terma dan syarat Perjanjian ini, KAMICARV. bersetuju seperti berikut:

a. Kami akan menyediakan kepada anda (jika ada) melalui pautan grafik dan teks Program Gabungan ke Laman Web Program dan/atau bahan kreatif lain yang mungkin anda paparkan di tapak web yang dimiliki atau dikawal oleh anda, dalam e-mel yang dihantar oleh anda dan dikenal pasti dengan jelas. sebagai datang daripada anda dan dalam iklan atas talian. Pautan akan berfungsi untuk mengenal pasti anda sebagai ahli Program Gabungan kami dan akan mewujudkan pautan daripada Media anda ke Tapak Web Program.

b. Kami akan membayar Ahli Gabungan untuk setiap Tindakan Layak ("Suruhanjaya"). "Tindakan Layak" bermaksud individu yang (i) mengakses Laman Web Program melalui Pautan, di mana Pautan ialah pautan terakhir ke Laman Web Program, (ii) bukan pengguna yang dijana komputer, seperti robot, labah-labah, skrip komputer atau kaedah automatik, tiruan atau penipuan lain untuk kelihatan seperti individu, orang sebenar, (iii) tidak menggunakan medan pra-penduduk (iv) melengkapkan semua maklumat yang diperlukan untuk tindakan sedemikian dalam tempoh masa yang dibenarkan oleh KAMICARV. dan (v) tidak kemudiannya ditentukan oleh KAMICARV sebagai penipuan, tidak lengkap, tidak layak atau pendua.

c. Kami akan membayar anda sebarang Komisen yang diperoleh setiap bulan, berdasarkan Platform Gabungan yang digunakan. (Sila rujuk platform individu untuk kaedah pembayaran). Kami berhak untuk mengecaj kembali ke akaun anda sebarang Tindakan Layak yang dibayar sebelum ini yang kemudiannya ditentukan sebagai tidak memenuhi keperluan untuk menjadi Tindakan Layak.

d. Pembayaran untuk Komisen adalah bergantung kepada Pelanggan yang menyediakan dana sedemikian kepada KAMICARV., dan oleh itu, anda bersetuju bahawa KAMICARV. hanya akan bertanggungjawab kepada anda untuk Komisen setakat yang KAMICARV. telah menerima dana sedemikian daripada Pelanggan. Anda dengan ini melepaskan KAMICARV. daripada sebarang tuntutan untuk Komisen jika KAMICARV. belum menerima dana sedemikian daripada Pelanggan.

Kewajipan Rakan Kongsi/Agen Gabungan kepada KAMICARV.:

(a) Maklumat Tepat, Terkini. Anda bersetuju untuk memberikan KAMICARV maklumat yang tepat tentang Anda dan kaedah promosi Anda, dan untuk mengekalkan maklumat "Akaun" terkini (seperti maklumat hubungan, butiran syarikat, tapak Web yang digunakan, dsb.). Dalam Akaun Anda, Anda mesti menyatakan dengan tepat, jelas dan lengkap jenis pembayaran dan maklumat Anda, menerangkan kaedah promosi (jika ada) dengan memilih perihalan yang sesuai dan memberikan maklumat tambahan apabila perlu. Beberapa kaedah promosi akan ditetapkan oleh sistem sebagai "istimewa" dan ia dikaitkan dengan kaedah dan amalan promosi yang dianggap unik dan memerlukan kelulusan dan penerimaan manual oleh kami. KAMICARV. berhak untuk menentukan mana-mana program sebagai istimewa.

(b) Penggunaan Pautan. Anda menyatakan dan menjamin bahawa semua cara promosi yang digunakan oleh Anda tidak akan mengandungi kandungan yang tidak menyenangkan (termasuk tetapi tidak terhad kepada kandungan yang mengelirukan, memfitnah, lucah, ganas, taksub, berorientasikan kebencian, menyalahi undang-undang dan/atau mempromosikan barangan haram, perkhidmatan atau aktiviti), dan bahawa Anda tidak akan mengelirukan orang lain. Anda bersetuju untuk: (i) menggunakan amalan perniagaan yang beretika dan undang-undang, (ii) mematuhi terma Program Pengiklan dan Perjanjian ini, (iii) mengekalkan dasar privasi di Laman Web Anda dan untuk sebarang kaedah promosi bukan berasaskan laman web yang dibuat tersedia untuk Pelawat, dan (iv) menetapkan Akaun Penerbit Anda sebagai "istimewa" jika Anda mempromosikan Pengiklan melalui sebarang cara selain daripada memaparkan Pautan kepada Pengiklan di tapak Web Anda. KAMICARV. mesti meluluskan semua aktiviti promosi Anda dan mungkin menganggap aktiviti promosi Anda tidak sesuai dan pelanggaran material Perjanjian ini mengikut budi bicara KAMICARV.. Jabatan kualiti rangkaian kami menyemak kelakuan penerbit dan sebarang kandungan atau aktiviti yang disyaki penipuan, kesat atau menyalahi undang-undang oleh Anda melalui kaedah promosi Anda, atau yang dilakukan melalui penggunaan Perkhidmatan Rangkaian, adalah alasan untuk penamatan serta-merta Perjanjian ini atau penyahaktifan Akaun Anda .

(c) Kaedah Promosi. Anda menyatakan dan menjamin bahawa Anda tidak akan terlibat dalam dan/atau memudahkan spamming, pengiklanan sembarangan atau e-mel komersial yang tidak diminta atau sebaliknya gagal mematuhi undang-undang dan/atau peraturan yang mentadbir pemasaran dan/atau komunikasi e-mel. Anda menyatakan dan menjamin bahawa Anda tidak akan terlibat dalam pengiklanan pop timbul atau pop bawah menggunakan sebarang cara yang melibatkan harta dan/atau perkhidmatan pihak ketiga (perisian). Pop up/unders diterima atas dasar pihak pertama hanya apabila dicetuskan oleh kandungan tapak / lawatan tapak Anda atau oleh aplikasi perisian yang boleh dimuat turun di mana Anda adalah pemilik/pengendali. Pop atas/bawah yang dihantar melalui perisian boleh dimuat turun tidak boleh melibatkan cara memaksa klik atau melakukan ubah hala, atau muncul pada penyenaraian bayar setiap klik atau hasil carian semula jadi.

(d) Maklumat Pengenalan Peribadi Pelawat. Anda menyatakan dan menjamin bahawa Anda tidak akan membolehkan Kod Penjejakan untuk mengumpul maklumat pengenalan peribadi Pelawat yang akan membolehkan KAMICARV. mengenal pasti Pelawat secara peribadi.

(e) Privasi. Anda mesti menyiarkan dasar privasi Anda dengan jelas di tapak Web Anda dan sebaiknya menyediakannya kepada semua Pelawat. Dasar privasi anda mesti mematuhi semua undang-undang dan peraturan mengenai privasi maklumat Pelawat, munasabah secara komersial, dan mendedahkan pengumpulan dan penggunaan maklumat Pelawat anda dengan sepenuhnya dan tepat. Anda mesti mendedahkan penggunaan teknologi pihak ketiga anda dengan sepenuhnya dan tepat, termasuk teknologi penjejakan KAMICARV., penggunaan kuki dan pilihan untuk menghentikan penggunaan kuki tersebut.

(f) Kod dan Penyelenggaraan Kod Berkenaan. Untuk KAMICARV. untuk merekodkan penjejakan Transaksi Pelawat yang terhasil daripada klik pada Pautan kepada kami yang dipromosikan oleh Anda, Anda mesti memasukkan dan mengekalkan KAMICARV. "Kod Unik" dalam Pautan. Semua iklan dan kandungannya mestilah dalam format yang serasi Perkhidmatan Rangkaian.

(g) Penggunaan dan Keselamatan Akaun. Anda akan bertanggungjawab untuk semua penggunaan dan aktiviti pada akaun Anda dan untuk kehilangan, kecurian atau pendedahan kata laluan Anda yang tidak dibenarkan (selain melalui kelakuan atau peninggalan KAMICARV. yang cuai atau sengaja). Anda hendaklah menyediakan KAMICARV. dengan pemberitahuan bertulis segera mengenai sebarang penggunaan Akaun Anda yang diketahui atau disyaki tanpa kebenaran atau pelanggaran keselamatan Akaun Anda.

Dengan menggunakan Program Rakan Kongsi/Agen Gabungan Kamicarv, Anda menjamin bahawa:

· Anda berumur 18 tahun ke atas dan tiada sebab undang-undang bahawa Ahli Gabungan tidak boleh membuat perjanjian yang mengikat.

· Anda ialah pemilik atau dilesenkan untuk menggunakan keseluruhan kandungan yang terkandung di syarikat / laman web yang diluluskan.

· Anda tidak akan menerima kredit / komisen untuk merujuk diri anda ke www.kamicarv.com.

· Oleh kerana anda tidak dapat menerima komisen untuk merujuk diri sendiri, anda boleh membeli di laman web kami (daftar akaun pengguna 

· Baharu selain daripada akaun ahli gabungan) dan anda akan layak mendapat harga istimewa (harga ejen) untuk produk kami di www.kamicarv. com.laman web dan/atau bahan penulisan dalam platform anda tidak melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan; tidak mengandungi salah nyata atau kandungan yang melanggar mana-mana hak privasi atau publisiti; tidak dan tidak akan melanggar mana-mana hak cipta, tanda dagangan, paten atau hak proprietari lain.

· Anda meletakkan sepanduk / bahan pengiklanan lain anda (bersama-sama dengan pautan yang disediakan) di mana-mana sahaja di tapak atau halaman media sosial anda mengikut kesesuaian, atau dalam e-mel bukan spam.

· Kegagalan untuk mematuhi peraturan ini boleh bermakna penamatan daripada Program Gabungan.

· Penipuan adalah satu kesalahan yang serius, dan akan diperlakukan sedemikian. Perbuatan tersebut termasuk, tetapi sama sekali tidak terhad kepada, menggunakan cara automatik untuk meningkatkan bilangan klik melalui Pautan atau melengkapkan sebarang maklumat yang diperlukan, menggunakan perisian pengintip, menggunakan perisian curi, pemadat kuki & tindakan menipu lain atau penipuan klik; atau sebarang tindakan yang cuba membuat jualan atau klik lalu menggunakan robot, skrip atau "menyegarkan semula" halaman secara manual, untuk tujuan mencipta komisen semata-mata. KAMICARV. hendaklah membuat semua penentuan tentang aktiviti penipuan mengikut budi bicara mutlaknya.

3. Kerahsiaan

Kecuali diperuntukkan sebaliknya dalam Perjanjian ini atau dengan persetujuan KAMICARV, anda bersetuju bahawa semua maklumat, termasuk, tanpa had, syarat Perjanjian ini, maklumat perniagaan dan kewangan, senarai pelanggan dan vendor, serta maklumat harga dan jualan, mengenai kami atau mana-mana ahli gabungan kami yang disediakan oleh atau bagi pihak mana-mana daripada mereka hendaklah kekal sulit dan rahsia dan tidak boleh digunakan, secara langsung atau tidak langsung, oleh anda untuk sebarang tujuan selain daripada penyertaan anda dalam Program Gabungan, kecuali dan semata-mata setakat yang apa-apa maklumat sedemikian secara amnya diketahui atau tersedia kepada orang ramai melalui sumber selain anda. Ahli Gabungan tidak boleh menggunakan sebarang maklumat yang diperoleh daripada Program Gabungan untuk membangunkan, meningkatkan atau mengendalikan perkhidmatan yang bersaing dengan Program Gabungan, atau membantu pihak lain untuk melakukan perkara yang sama.

4. Lesen Terhad & Harta Intelek

Kami memberikan anda hak yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, boleh dibatalkan untuk menggunakan Pautan dan untuk mengakses tapak web kami melalui Pautan semata-mata menurut terma Perjanjian ini, untuk tujuan semata-mata untuk mengenal pasti Media anda sebagai peserta dalam Program Gabungan dan membantu dalam meningkatkan jualan melalui Laman Web Program. Anda tidak boleh mengubah, mengubah suai, memanipulasi atau mencipta karya terbitan Pautan atau mana-mana KAMICARV. grafik, kreatif, salinan atau bahan lain yang dimiliki oleh, atau dilesenkan kepada, KAMICARV. dalam apa-apa cara. Anda hanya layak untuk menggunakan Pautan selagi anda ialah ahli yang mempunyai kedudukan baik Program Gabungan. Kami boleh membatalkan lesen anda pada bila-bila masa dengan memberi anda notis bertulis. Kecuali seperti yang dinyatakan secara jelas di sini, tiada apa-apa dalam Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan anda apa-apa hak kepada mana-mana tanda dagangan, tanda perkhidmatan, hak cipta, paten atau rahsia dagangan KAMICARV. Anda bersetuju bahawa KAMICARV. boleh menggunakan sebarang cadangan, komen atau cadangan yang anda pilih untuk diberikan kepada KAMICARV. tanpa pampasan. Semua hak yang tidak diberikan secara nyata dalam Perjanjian ini adalah terpelihara oleh KAMICARV

5. Penamatan

Penamatan Perjanjian ini akan bermula pada tarikh kami meluluskan permohonan Program Gabungan anda dan akan diteruskan selepas itu sehingga ditamatkan seperti yang diperuntukkan di sini. Anda boleh menamatkan penyertaan anda dalam Program Gabungan pada bila-bila masa dengan mengalih keluar semua Pautan daripada Media anda, memadam semua salinan Pautan. Kami boleh menamatkan penyertaan anda dalam satu atau lebih Tawaran atau Perjanjian ini pada bila-bila masa dan atas apa-apa sebab yang kami anggap sesuai dengan atau tanpa notis awal kepada anda dengan melumpuhkan Pautan atau memberikan anda notis bertulis. Selepas penamatan penyertaan anda dalam satu atau lebih Tawaran atau Perjanjian ini atas sebarang sebab, anda akan segera menghentikan semua penggunaan dan memadam semua Pautan, serta semua KAMICARV. atau harta intelek Pelanggan, dan akan berhenti mewakili diri anda sebagai KAMICARV. atau Ahli gabungan Pelanggan untuk satu atau lebih Tawaran tersebut. Semua hak untuk pembayaran terakru yang sah, punca tindakan dan apa-apa peruntukan, yang menurut syarat-syaratnya bertujuan untuk bertahan dalam penamatan, akan kekal dalam sebarang penamatan.

6. Lain-lain

· Dengan menyertai program rakan kongsi/ejen kami, anda bersetuju untuk kegunaan yang munasabah jika nama dan imej anda serta bahan promosi lain di tapak web kami.

· Rakan kongsi/Agen tidak dibenarkan mempromosikan tawaran kami secara terbuka tanpa kelulusan sebelumnya.

· Kami berhak untuk mengurangkan komisen rakan kongsi dan diskaun pelanggan.

· Rakan kongsi/Ejen tidak akan layak untuk sebarang komisen jika akaun mereka digantung kerana aktiviti penipuan atau melanggar terma dan syarat ini atau terma dan syarat KAMICARV kami. rakan kongsi/ejen.

· Sekiranya kami sebagai KAMICARV. menganggap penipuan itu atau sebarang pelanggaran lain terhadap Terma dan Syarat kami, atau KAMICARV kami. rakan kongsi/ejen, telah berlaku oleh rakan kongsi atau pelanggannya, rakan kongsi dan pelanggannya tidak berhak menerima apa-apa komisen yang telah terakru kepada manfaat anda pada masa itu berhubung sama ada komisen tersebut dijana melalui penipuan atau sebaliknya. KAMICARV. mengekalkan hak untuk menolak komisen masa depan yang perlu dibayar kepada anda apa-apa jumlah yang telah anda terima yang boleh ditunjukkan telah dijana oleh penipuan atau melanggar Terma dan Syarat.

· Tiada rakan kongsi/ejen dibenarkan menggunakan sebarang bahan pemasaran KAMICARV. tanpa persetujuan kami sebelum ini. Rakan kongsi/ejen bersetuju untuk mengalih keluar/mengedit semua bahan pemasaran dengan serta-merta jika diminta.

· Semua kebimbangan dan pertikaian adalah tertakluk kepada keputusan akhir kami.

KEMBALI >

Dasar Privasi >

Go to top